Klachtenregeling

BSO

Mocht u gebruik willen maken van de BSO, dan kunt u zelf contact opnemen met een van de betreffende organisaties.

De meeste kinderen bij ons op school maken momenteel gebruik van de buitenschoolse opvang van Humankind. Informatie kunt u vinden op: www.humankind.nl

Humankind haalt de kinderen bij ons op school op en brengt de kinderen naar de opvanglocatie in Brielle.

Daarnaast zijn er ook nog andere organisaties, die BSO hebben, dit zijn o.a. de Bonte Vlinder en de Kinderkoepel.

Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.
Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de scholen van Onderwijsgroep EduMare en is te vinden op de website van de stichting.

Interne contactpersoon op de school

De school heeft één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon maakt deel uit van de schoolorganisatie en heeft naast de taak tot verwijzen ook hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken.

Contactpersoon: 
Sandra Bijleveld

Vertrouwenspersoon:
Caro Poldervaart
De school heeft een contactpersoon (de directeur), die het vertrouwen heeft van alle bij de school betrokken partijen.
De contactpersoon kan de leerlingen en/of ouders met een klacht helpen bemiddelen, kan naar de klacht luisteren, de klager bekend maken met de klachtenprocedure, de klager behulpzaam zijn de klachtenprocedure of de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon.
Elke school is aangesloten bij een klachtencommissie. De commissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen.

Externe vertrouwenspersoon

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Jeroen Meijboom is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Hij is bereikbaar op T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl.

Landelijke Klachtencommissie

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs.
Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs

Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111