Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Een openbare basisschool in het dorp Vierpolders

Ons onderwijs

Op onze school is iedereen welkom, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging of welk ander kenmerk dan ook. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsonderwijs in de meest brede zin van het woord. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat.

Ieder kind als uniek mens

Wij leven samen in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is door haar multi-etnische en multiculturele samenstelling. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden, zodat zij straks hun weg kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden. Ieder kind heeft het recht zich als uniek mens te kunnen ontplooien en in de maatschappij een eigen plaats te verwerven met de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden.


Kwalitatief goed onderwijs

Met onze onderwijsvisie als leidraad blijven wij ons ontwikkelen door goed te kijken waar kinderen in deze tijd behoefte aan hebben. Hierdoor zijn wij in staat kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat recht doet aan de kwaliteiten van een kind. Wij hechten belang aan de brede ontwikkeling van kinderen. Naast de basisvaardigheden: lezen, taal, schrijven en rekenen en het onderwijs in de zgn. zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek en verkeer) hechten wij ook belang aan sociaal-emotionele- culturele en sportieve-ontwikkeling.