Voor ouders

Een goed contact met de ouders is voor ons een voorwaarde van succes. Wij willen dat u zich welkom en gehoord voelt. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind als u een probleem heeft. U kunt terecht na schooltijd vanaf 14.30 uur. Wilt u een gesprek met de directie dan kan dat altijd. Bel even of loop binnen om een afspraak te maken. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt over het wel en wee van uw kind. Een goede samenwerking bevordert het welbevinden van het kind. Wij van onze kant houden u op de volgende wijze op de hoogte van de ontwikkelingen op school:

Communicatie

Alle berichten m.b.t. de groep ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Parro. Ook alle andere berichtgeving gaat zo veel mogelijk via Parro. U ontvangt via de leerkracht een code waarmee u zich kunt aanmelden voor Parro.

Informatieavond & oudergesprekken

Dit schooljaar organiseren wij weer een informatieavond. Deze avond wordt gepresenteerd door de kinderen waarin zij vertellen wat zij dit jaar gaan leren en u kennis laten maken met de methodes van dat leerjaar.

Daarnaast worden er in de loop van het schooljaar diverse gespreksmomenten georganiseerd:

  • Oudervertel-gesprekken: deze vinden plaats in de 2e of 3e week van het nieuwe schooljaar plaats. In deze gesprekken vertelt u over uw kind (eren)
  • Rapportengesprekken
  • Voortgangsgesprekken

Medezeggenschapsraad (MR)

Als MR willen wij een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de verdere professionalisering van onze school. Wij zijn een orgaan waarin we zowel de belangen van de leerkrachten, als de belangen van de ouders behartigen. Allemaal met één doel: de ontwikkeling van de kinderen.

Wij hebben een aantal vaste agendapunten waarover we instemming of advies geven. Dit zijn jaarlijks terugkerende zaken als het jaarplan, de studiegids of het veiligheidsplan. Daarnaast hebben wij voor het huidige schooljaar speerpunten gekozen die we via deze weg graag willen belichten:

  • Welzijn en veiligheid van de kinderen
  • Kwaliteit van onderwijs
  • Huisvesting
  • Ouderbetrokkenheid in combinatie met inloopmomenten voor de ouders
  • Schooltijden

Mist u een speerpunt? Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Wij zijn persoonlijk dan wel via e-mail benaderbaar: Mail ons

Oudergeleding

Maaike Ekema (voorzitter)
Mireille de Reus
Lisanne Rodrigues 

Personeelsgeleding

Jennifer Heiligers (leerkracht groep 1 en 2)

Caro Poldervaart (leerkracht groep 3 en 4)
Brenda Verwaal (leerkracht groep 7)

Oudervereniging (OV)

Onze school heeft een actieve oudervereniging die gedurende het jaar samen met het team meerdere activiteiten organiseert. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, sportdag, de schoolfotograaf, voetbaltoernooien en ook de organisatie van de schoolreisjes. 
 

Oudergeleding

Liona Ram
Roxanne Flipse-Goos
Lara Palfi
Els van de Kooij
Kinga Barbarowicz
Suzanne van Rooijen
Linda Zwart
Sander Dekker (penningmeester)

Personeelsgeleding

Marijna de Bie (leerkracht groep 5 en 6)

Jacqueline Smeets (onderwijsassistent)

Vrijwillige bijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk om alle niet-onderwijs-gerelateerde-activiteiten gedurende een schooljaar vorm te geven. Deze bijdrage zorgt ervoor dat we o.a. ieder jaar op schoolreis kunnen, Sint, Kerst, Pasen kunnen vieren en nog veel meer activiteiten kunnen organiseren. Dit jaar zal een deel ook gebruikt worden om alle klassen naar een museum of voorstelling op cultureel gebied te kunnen laten gaan.
De ouderbijdrage is € 25,00 per leerling. Dit bedrag is voor het hele schooljaar. Voor kinderen die later instromen, vragen we een kleinere bijdrage (per maand € 2,50).

Het staat u natuurlijk vrij om een hogere bijdrage te geven.

U kunt uw bijdrage overmaken op
NL29 RABO 0365 4788 49 t.n.v. “Ouderver. OBS Tiende Penning”
Onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren)

De MR houdt de uitgaven van de ouderbijdrage ieder jaar in de gaten en keurt de uitgaven goed. Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten.

Ouderklankbord groep

Op school hebben wij een ouderklankbord groep bestaande uit de directeur, twee teamleden (wisselend) en ouders. Vier keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats waarbij ideeën en ervaringen worden uitgewisseld. Praktische zaken komen aan bod, maar ook is er ruimte voor (opbouwende) kritiek. De klankbordgroep is onder andere gericht op het geven van feedback tussen ouders en school. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij de directeur van school: info.tiendepenning@edumarevpr.nl

Helpen in de school

Ouders van onze school nemen deel in de oudergeleding van de MR of zitten in de oudervereniging (OV). Uiteraard zijn wij ook heel blij met hulp in de klas van uw kind of bij activiteiten op school. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.