Praktische informatie

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

We hebben alle dagen les van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Wij willen graag de les op tijd kunnen starten. Om rustig en op tijd te kunnen beginnen, gaat de deur om 8.20u open. Het is voor uw kind, de andere kinderen in de groep en de leerkracht heel onrustig als kinderen te laat binnen komen. Wilt u uw kind helpen om op tijd te komen? 

Na schooltijd is het dagelijks mogelijk om met uw kind in de klas een kijkje te komen nemen.

Eten en drinken in de pauze & lunchen op school

Kinderen mogen melk of een andere drank zonder prik meenemen naar school. Ook mogen ze een tussendoortje meenemen. Alle groepen hebben in de ochtend 15 minuten pauze. De leerkrachten lunchen met de kinderen in hun eigen groep. Na de lunch hebben de kinderen nog 15 minuten pauze. Bij de kleuters is dat langer, omdat pauze tijd meteen gekoppeld wordt aan het buiten spelen.

Wij hebben op dinsdag en vrijdag fruitdag, dus vragen we de ouders op die dagen hun kind fruit mee te geven. Op andere dagen mogen ook andere gezonde tussendoortjes mee. Wij hebben de mogelijkheid de lunch in de koelkast te bewaren. Omdat het af en toe leuk iets lekkers mee te nemen in de lunchdoos hebben wij de BOF dag ingevoerd. De laatste dag voor elke vakantie is er een BOF dag, de kinderen mogen dan allemaal iets lekker meenemen (geen snoep). 

Gym

Alle groepen (1 t/m 8) krijgen 2 keer per week (woensdag en vrijdag) bewegingsonderwijs gegeven door onze vakdocent.

De kleuters spelen daarnaast dagelijks buiten en regelmatig wordt in het speellokaal een circuit uitgezet. Dit alles o.a. ten behoeve van het ontwikkelen van de motorische vaardigheden.

Studiedagen

In de loop van het schooljaar zijn er enige studiedagen voor de leerkrachten van onze school. 

Dit schooljaar zijn de studiedagen op:

12 september

5 oktober

16 februari

23 juni

7 juli

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Als u gebruik maakt van de kinderopvang is het handig deze data zelf aan het begin van het schooljaar al door te geven. Wij verzorgen op deze dagen geen opvang. 

Vakantierooster 2022-2023

Let op de vakantieregeling wijkt af van de landelijke richtlijn van OCW!

Herfstvakantie

22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaartsweekend

18 t/m 21 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

7 juli t/m 20 augustus 2023

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie

14 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 t/m 25 februari 2024 

Goede Vrijdag en Pasen

29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

27 april t/m 12 mei 2024

Pinksteren 20 mei 2024

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2024

Studiedagen

22/9, 5/10, 22/11, 16/2, 29/6, 12/7

Op 20/12 zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij en verwachten wij ze van 17.00 tot 19.00 weer op school i.v.m. de Kerstviering.

Trakteren

We vinden het allemaal erg gezellig als kinderen hun verjaardag op school vieren. Maar we vragen ouders hun gezond verstand te gebruiken bij het bedenken van een traktatie. Niet te veel en het liefst gezond! 

In de groepen 1 en 2 zijn de ouders welkom om de verjaardag van hun kind te vieren. Zij kunnen dan foto’s maken van deze speciale dag.

Kinderen die 4 jaar worden vieren hun verjaardag nog niet op school. Meestal zijn ze nog zo onder de indruk dat e.e.a. te veel van het goede is.

Vanaf groep 3: als uw kind jarig is mag u met uw kind meelopen tot de klas.

Verlof aanvragen en leerplicht

Vanaf 4 jaar mag uw kind naar de basisschool. Er mag verzuimd worden als een kind moeite heeft met de lange dagen of meer rust nodig heeft. Dit in onderling overleg met de school. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.

Alleen met geldige reden kan uw kind verzuimen, b.v. ziekte of doktersbezoek. Hiervan moet u de school op de hoogte stellen, zodat wij ons niet nodeloos ongerust maken.

Voor familieaangelegenheden of andere gewichtige zaken kunt u verlof aanvragen bij de directeur. Vakanties buiten de schoolvakanties zijn niet toegestaan behalve in uitzonderingsgevallen. U kunt hiervoor een formulier bij de directeur ophalen. Verlofaanvragen voor vakantiedagen buiten de schoolvakantie om, worden altijd besproken met de leerplichtambtenaar.