Methodes

Move a head

Wij werken met de methode Move a-head.
Deze methode is een combinatie van klaslessen en judolessen.
Uitgangspunt is : RVV
Deze letters staan voor Respect, Vertrouwen en Veiligheid.
Wat er in de klaslessen wordt aangeboden, wordt in de judolessen toegepast. In de eerste helft van ieder schooljaar worden deze lessen gegeven door vakdocenten van Move a-head. De leerkrachten van de groepen zijn bij deze lessen aanwezig, om zo ook geschoold te worden.

GVO en HVO

De Tiende Penning is een openbare basisschool waarbij wij in het lesrooster ruimte bieden aan kinderen om deel te nemen aan godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. De lessen worden gegeven door vakleerkrachten HVO of GVO. De lessen worden op maandagochtend gegeven vanaf groep 3.

Expressievakken

Onder expressievakken verstaan we tekenen, handvaardigheid, muziek, spel en beweging. Belangrijk hierin is expressie (het jezelf kunnen uitdrukken),

Maar ook kennis en vaardigheden, gebruik van materialen en gereedschappen, het leren van maat en ritme en de kennis van liedjes en het plezier van samen zingen en muziek maken.

Wij werken samen met de zangexpress en Muziek op School. De leerlingen van groep 5/6 en 7 krijgen vioolles of keyboard-les, zij geven aan het einde van de periode een concert waarbij de ouders uitgenodigd zijn. Een aantal keer per jaar treden de leerlingen voor elkaar op tijdens een talentenmiddag, zo leren zij al jong wat presenteren is. 

Beleid voor meer en hoogbegaafde leerlingen

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren krijgen extra aandacht op De Tiende Penning.

Binnen de methoden is er extra oefenstof voor deze leerlingen. Daarnaast hebben we voor de groep leerlingen, die niet in aanmerking komen voor de bovenschoolse plusgroep, voldoende materialen en expertise aanwezig om deze leerlingen in hun eigen klas goed onderwijs te geven. Door middel van het signaleringsinstrument DHH krijgen wij deze leerlingen goed in beeld.

Bovenschoolse plusgroep

Wij werken met een bovenschoolse plusgroep. De bestuurlijke samenwerking maakt het mogelijk het aantal bovenschoolse plusgroepen uit te breiden tot vijf. Dit geeft voor alle kinderen, die voor dit aanbod in aanmerking komen de mogelijkheid om dichterbij huis de plusgroepen te bezoeken. Om de leerkrachten van de verschillende plusgroepen nauw met elkaar te kunnen laten samenwerken, zijn de plusgroepen in principe gepland op woensdag.

Tijdens de plusgroepbijeenkomsten krijgen de kinderen een aanbod op maat en wordt een beroep gedaan op hogere denkvaardigheden en het ontwikkelen van de executieve functies. Ook bieden deze bijeenkomsten de kinderen de gelegenheid ontwikkelingsgelijken te ontmoeten.

Ook binnen deze groep kinderen zijn er soms kinderen, die nog wat extra’s nodig hebben. Hiervoor is een aparte bovenschoolse plusgroep het Vooruitwerk lab.